NQ HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Bá Đài – 23/11/2015

NQ HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Bá Đài – 23/11/2015