Chương trình đại hội cổ đông 2012 – 07/10/2012

Chương trình đại hội cổ đông 2012 – 07/10/2012