Bổ nhiệm Ông ĐOÀN HỬU CHÍ làm Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng – 09/05/2013

Bổ nhiệm Ông ĐOÀN HỬU CHÍ làm Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng – 09/05/2013