Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên nhiệm kỳ III (2011-2015) từ 5 lên 7 thành viên – 28/10/2014

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên nhiệm kỳ III (2011-2015) từ 5 lên 7 thành viên – 28/10/2014