Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018