BCTC hợp nhất-Q3.2014 – 12/11/2014

BCTC hợp nhất-Q3.2014 – 12/11/2014