BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 và xác nhận của Công ty Kiểm toán EY – 21/05/2014

BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 và xác nhận của Công ty Kiểm toán EY – 21/05/2014