BCTC hợp nhất 6 tháng đầu 2011 – 07/10/2012

BCTC hợp nhất 6 tháng đầu 2011 – 07/10/2012