Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2011 (Ernst & Young) – 07/10/2012

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2011 (Ernst & Young) – 07/10/2012