Báo cáo tài chính Q4 – Hợp nhất 2012 – 06/02/2013

Báo cáo tài chính Q4 – Hợp nhất 2012 – 06/02/2013