Báo cáo tài chính Q1 – hợp nhất 2012 – 07/10/2012

Báo cáo tài chính Q1 – hợp nhất 2012 – 07/10/2012