Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 (Ernst & Young) – 07/10/2012

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 (Ernst & Young) – 07/10/2012