Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2012 của Công ty mẹ (Ernst & Young) – 14/10/2012

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2012 của Công ty mẹ (Ernst & Young) – 14/10/2012