Báo cáo tài chánh riêng Q2.2014 – 14/08/2014

Báo cáo tài chánh riêng Q2.2014 – 14/08/2014