Báo cáo tài chánh Q I. 2013 – Hợp nhất – 14/05/2013

Báo cáo tài chánh Q I. 2013 – Hợp nhất – 14/05/2013