Báo cáo tài chánh hợp nhất Quý 3 năm 2013 – 13/11/2013

Báo cáo tài chánh hợp nhất Quý 3 năm 2013 – 13/11/2013