Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông – 02/10/2012

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông – 02/10/2012