v/v chi thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015 – 21/04/2015

v/v chi thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015 – 21/04/2015