TỜ TRÌNH Chi Phí Thù Lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012 và Phương Án Chi Thù Lao Năm 2013 – 02/04/2013

TỜ TRÌNH Chi Phí Thù Lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012 và Phương Án Chi Thù Lao Năm 2013 – 02/04/2013