Thông báo về việc Ông Nguyễn Văn Khởi -Chủ tịch HĐQT Công ty – thôi giữ nhiệm vụ là người đại diện vốn của Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn – 02/10/2012

Thông báo về việc Ông Nguyễn Văn Khởi -Chủ tịch HĐQT Công ty – thôi giữ nhiệm vụ là người đại diện vốn của Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn – 02/10/2012