Thông báo v/v chia cổ tức còn lại của năm 2009 – 02/10/2012

Thông báo v/v chia cổ tức còn lại của năm 2009 – 02/10/2012