NQHĐQT v/v Quyền Chủ tịch – 02/10/2012

NQHĐQT v/v Quyền Chủ tịch – 02/10/2012