NQ HĐQT vv to chuc ĐHĐCĐ thuong nien 2020 -04/06/2020

NQ HĐQT vv to chuc ĐHĐCĐ thuong nien 2020 -04/06/2020