NQ HĐQT vv đăng ky kinh doanh sau tăng von 112020 – 10/11/2020

NQ HĐQT vv đăng ky kinh doanh sau tăng von 112020 – 10/11/2020