Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2010 – 07/10/2012

Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2010 – 07/10/2012