Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012 – 07/10/2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012 – 07/10/2012