link Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 -07/04/2021

link Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 -07/04/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1NHFqmMahU2MyCS1xN8BKs57GUwj-IydH?usp=sharing