GIẤY ỦY QUYỀN ĐHCĐ 2013 – 02/04/2013

GIẤY ỦY QUYỀN ĐHCĐ 2013 – 02/04/2013