Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau soát xét 2017 – 30/08/2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau soát xét 2017 – 30/08/2017