Giải trình chênh lệch lợi nhuận Công ty mẹ Q3/2012 – 06/12/2012

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Công ty mẹ Q3/2012 – 06/12/2012