Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau soát xét – 06/09/2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau soát xét – 06/09/2016