Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo soát xét năm 2021 – 15/10/2021

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo soát xét năm 2021 – 15/10/2021