DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ ĐẾN NGÀY 30/6/2016 – 09/08/2016

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ ĐẾN NGÀY 30/6/2016 – 09/08/2016