Công văn thông báo xóa lỗ lũy kế bằng nguồn vốn thặng dư – 01/09/2016

Công văn thông báo xóa lỗ lũy kế bằng nguồn vốn thặng dư – 01/09/2016