Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 – 27/04/2017

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 – 27/04/2017