Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015 – 27/04/2015

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015 – 27/04/2015