BCTC riêng-Q3.2014 – 11/11/2014

BCTC riêng-Q3.2014 – 11/11/2014