BCTC riêng-Q2.2015 – 14/08/2015

BCTC riêng-Q2.2015 – 14/08/2015