BCTC riêng giữa niên độ 30/6/2015 (Tiếng Việt) – 28/08/2015

BCTC riêng giữa niên độ 30/6/2015 (Tiếng Việt) – 28/08/2015