BCTC Quý 4/2019 – BC hợp nhất – Intresco 22/01/2020

BCTC Quý 4/2019 – BC hợp nhất – Intresco 22/01/2020