BCTC Quý 4/2018 – BC hợp nhất – 29/01/2019

BCTC Quý 4/2018 – BC hợp nhất – 29/01/2019