BCTC Quý 3/2020 – BC hợp nhất – Intresco – 30/10/2020

BCTC Quý 3/2020 – BC hợp nhất – Intresco – 30/10/2020