BCTC Quý 3/2019 – BC hợp nhất – Intresco 31/10/2019

BCTC Quý 3/2019 – BC hợp nhất – Intresco 31/10/2019