BCTC Quý 2/2021 – BC hợp nhất – Intresco -15/10/2021

BCTC Quý 2/2021 – BC hợp nhất – Intresco -15/10/2021