BCTC Quý 2/2020 – BC hợp nhất – Intresco – 30/07/2020

BCTC Quý 2/2020 – BC hợp nhất – Intresco – 30/07/2020