BCTC Quý 2/2019 – BC hợp nhất – Intresco – 30/07/2019

BCTC Quý 2/2019 – BC hợp nhất – Intresco – 30/07/2019