BCTC hợp nhất cho quý 3 – 2011 – 07/10/2012

BCTC hợp nhất cho quý 3 – 2011 – 07/10/2012