Báo cáo tài chính hợp nhất Q2.2014 – 14/08/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2.2014 – 14/08/2014