Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2012 (Ernst & Young) – 14/10/2012

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2012 (Ernst & Young) – 14/10/2012