20230829 – ITC – BCTC rieng Quy 2 2023 Soat xet V – 29/08/2023

20230829 – ITC – BCTC rieng Quy 2 2023 Soat xet V – 29/08/2023